4 out of 5
4
6 reviews

Content Marketing – Vũ khí tối thượng (Nền tảng)

“Đôi khi thì một câu nói còn có sức mạnh hơn cả một khẩu đại bác”

1.030 người đã tham gia

Đôi khi thì một lời nói còn có sức mạnh hơn cả một khẩu đại bác

Sự hiểu biết từ gốc rễ của vấn đề đi từ những nguyên lý nền tảng là cơ sở của tư duy chiến lược. Nó có nghĩa là bạn không thể có được tư duy chiến lược nếu không có hiểu biết gốc rễ về vấn đề. 

Khóa học này trình bày những tư duy nền tảng của việc triển khai Content Marketing để bạn có được cái nhìn tổng quát nhất trong việc triển khai.

Chương trình đào tạo

Truy cập không giới hạn

Tham gia học ngay

1 giờ 33 phút
Truy cập trọn đời
Dùng bất cứ thiết bị nào
Content Marketing – Vũ khí tối thượng (Nền tảng)
Category:
4 out of 5
4
6 reviews
Price:
Free
Login Categories