Phân Tích Nền Tảng

Cụ thể là phân tích Sản phẩm, Khách hàng & Bối cảnh cạnh tranh

372 người đã tham gia

Cụ thể là phân tích Sản phẩm, Khách hàng & Bối cảnh cạnh tranh

Ở khóa học này, chúng ta đi phân tích 3 thành tố:

  1. Phân tích sản phẩm
  2. Phân tích khách hàng
  3. Phân tích bổi cảnh cạnh tranh

Chương trình đào tạo

Module 1:(Tổng quan) 3 Thành tố phân tích nền tảng

Module 2: (Thành tố 1) Phân tích khách hàng

Module 3: (Thành tố 2) Phân tích sản phẩm

Module 4: (Thành tố 3) Phân tích bối cảnh cạnh tranh

(*) Tài liệu khóa học

Slide PDF: Phân Tích Nền Tảng [Khách hàng/Sản phẩm/Bối cảnh cạnh tranh]

File size: 386 kb
Truy cập không giới hạn

Tham gia học ngay

1 giờ
Truy cập trọn đời
Dùng bất cứ thiết bị nào
Phân Tích Nền Tảng
Price:
Free
Login Categories