Kiến Thức Nền Tảng Về Digital Marketing

Không có tư duy nền tảng
Thì không có tư duy chiến lược

1.793 người đã tham gia

Không có tư duy nền tảng
Thì không có tư duy chiến lược

Sự hiểu biết từ gốc rễ của vấn đề đi từ những nguyên lý nền tảng là cơ sở của tư duy chiến lược. Nó có nghĩa là bạn không thể có được tư duy chiến lược nếu không có hiểu biết gốc rễ về vấn đề.

Khóa học này cung cấp cho bạn những kiến thức nền tảng nhất về Digital Marketing để bạn nắm được những khái niệm gốc rễ, từ đó dễ dàng tiếp cận và đi sâu hơn vào các vấn đề trong Digital Marketing

Chương trình đào tạo

Module 1: Giới Thiệu

Module 2: Khái niệm nền tảng

Module 3: Bản đồ hành trình khách hàng

Module 4: Mục tiêu & các kênh Digital Marketing

Module 5: 4 Tư duy nền tảng phải nắm được

(*). Tài liệu khóa học

Truy cập không giới hạn

Tham gia học ngay

1 giờ 35 phút
Truy cập trọn đời
Dùng bất cứ thiết bị nào
Kiến Thức Nền Tảng Về Digital Marketing
Price:
Free
Login Categories